Urup Dam

Ekstremrigkær af høj kvalitet

Urup Dam

Find på kort

Moseområdet ligger ved Brabækvej mellem Rynkeby og Birkende lige nord for Langeskov.

Området er Natura 2000 og 19,6 hektar blev fredet i 1973 med henblik på at bevare den unikke flora.

Tillige er der etableret et 14 ha. stort vådområde, hvor der oftes kan beses mange vade og svømmefugle.

Ved siden af dette område er kommunen i gang med omlægning af 14 ha jord til vådområde.

Mosen er privatejet og der er ikke offentlig adgang. Men en spændende tur påden 2.5 km. lange nyetablerede sti kan stærkt anbefales.

Området præges af skov, krat, åbne kreaturgræssede enge, rørskove og smådamme. Under den stedvist tynde tørv findes et lag mosekalk. Den kalkrige tørvejord er forudsætningen for den store artsrigdom og forekomst af en ekstremrigkærsflora, som er særlig bevaringsværdig.

Orkideen mygblomst findes kun få steder i Danmark, herunder Urup Dam, og er en af landets sjældneste planter. Bestanden i Urup Dam synes at være i fremgang, som følge af den igangsatte plejeindsats. En pleje som foretages af kvægracen Murray Gray, der stammer fra Australien. Racen findes kun her i Urup Dam, og med en kampvægt på ca. 1000 kg er det en afgræsser af anseelig størrelse. Ejerne er Hadberg-Rasmussen, og kødet kan købes i deres gårdbutik: Urupdamoksen.

Af andre planter kan nævnes rødel, grå-pil, birk ask og eg, samt bevoksninger af korbær og hindbær.

I de kreaturgræssede enge findes sjældne arter som eng-ensian og sump-hullæbe. Desuden forekommer den kødædende plante vibefedt sammen med vild hør, eng-troldurt, vild kommen, hjertegræs og kødfarvet gøgeurt.  Af mere almindelige planter kan nævnes skærmplanterne angelik og seline foruden kær-og kåltidsel, sværtevæld og vandnavle, flere arter af star og i rørskoven bevoksninger af hvas avneknippe og butblomstret siv.  Endelig kan Urup Dam præstere kalkrige søer med kransnålalger og søpryd.

De udbredte krat i Urup Dam rummer et rigt fugleliv. I forsommeren kan man høre gøgens kukken og nattergalens sang.  Her er gærdesmutte, solsort, løv og gransanger, bogfinke og musvit. I rørskoven træffes rørsanger og rørspurv og i hegnene gulspurv,  stillits og tornsange.

Rørhøgen yngler i rørskoven. Der kan ses grupper af rastende grågås og andre vade -og andefugle , især i det nye vådområde som kan observeres fra vejen – husk kikkert!

Fra slutningen af 1800 tallet og helt op til 2. verdenskrig har der været skåret tørv i mosen.

Umiddelbart øst for Urup dam ligger det fredede men svært beskadigede og overpløjede middelaldervoldsted Borrisholm.

Med henblik på dette voldsted, så  kan man i historiebøgerne læse om dengang i 1357, da Kong Valdemar Atterdag med en stor rytterhær drog til Fyn og bankede De Holstenske Grever godt og grundigt.

Meget tyder på, at det store slag - kendt som Slaget ved Brobjerg - fandt sted lige omkring Urup Dam.

Museumsdirektør Erland Porsmose har i 1980-erne skrevet om Slaget ved Brobjerg og peget på voldstedet Bartholm i Urup Dam som stedet, hvor Borisholm lå og de Holstenske Grever havde forskanset sig.

Først når det sidste træ er fældet, den sidste flod forgiftet, den sidste fisk er fanget - så vil den hvide mand se - at penge ikke kan spises!

Visdom af Cree indianerne